LICENSE 27.9 KB
Newer Older
Ondřej Ezr's avatar
Ondřej Ezr committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
 Česky
 - for english version see below

VEŘEJNÁ LICENCE EVROPSKÉ UNIE v. 1.2
EUPL © Evropská unie 2007, 2016
Tato veřejná licence Evropské unie („EUPL“) se vztahuje na dílo (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytuje podle podmínek této licence. Použití díla v rozporu s touto licencí je zakázáno (v míře, v jaké se na uvedené použití vztahuje právo držitele autorských práv k dílu).
Dílo se poskytuje podle podmínek této licence, pokud poskytovatel licence (ve smyslu níže uvedených definic) bezprostředně za doložku o autorských právech k dílu umístil toto upozornění:
          Na toto dílo se vztahuje licence EUPL
nebo jakýmkoli jiným způsobem vyjádřil úmysl, aby se dílo poskytovalo podle licence EUPL.

1.Definice
V rámci této licence mají následující výrazy tento význam:
— „Licencí“ se rozumí tato licence.
— „Původním dílem“ se rozumí dílo nebo software šířené nebo sdělené poskytovatelem licence podle této licence, dostupné jako zdrojový kód anebo též jako spustitelný kód.
— „Odvozenými díly“ se rozumí díla nebo software, které by nabyvatel licence mohl vytvořit na základě původního díla nebo jeho úprav. V této licenci není definováno, jaká musí být míra úprav nebo závislosti na původním díle, aby bylo považováno za odvozené dílo; tuto míru určuje autorské právo použitelné v zemi podle článku 15.
— „Dílem“ se rozumí původní dílo nebo díla z něj odvozená.
— „Zdrojovým kódem“ se rozumí podoba díla čitelná pro člověka, kterou mohou lidé nejpohodlněji analyzovat a upravovat.
— „Spustitelným kódem“ se rozumí takový kód, který byl obecně sestaven a jenž má být interpretován počítačem jako program.
— „Poskytovatelem licence“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která dílo podle licence šíří nebo sděluje.
— „Přispěvatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jež dílo podle licence upraví nebo jinak přispěje k vytvoření odvozeného díla.
— „Nabyvatelem licence“ nebo „Vámi“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která používá dílo podle podmínek licence.
— „Šířením“ nebo „sdělováním“ se rozumí prodej, předání, zapůjčení, pronájem, šíření, sdělování, přenos nebo jiný způsob zpřístupnění kopií díla nebo zpřístupnění jeho podstatných funkcí jakékoli fyzické nebo právnické osobě, a to online nebo offline.

2.Rozsah práv udělených licencí
Poskytovatel licence Vám tímto po dobu trvání autorských práv k původnímu dílu udílí celosvětovou, bezúplatnou, nevýhradní licenci s možností poskytování podlicence, k těmto činnostem:
— používání díla za jakýchkoli okolností a pro veškerá použití,
— rozmnožování díla,
— úpravě díla a vytvoření odvozených děl na základě díla,
— sdělování veřejnosti, včetně práva zpřístupnit nebo zobrazit dílo nebo jeho kopie veřejnosti, popřípadě veřejně dílo provozovat,
— šíření díla nebo jeho kopií,
— zapůjčení a pronájmu díla nebo jeho kopií,
— poskytování podlicencí k dílu nebo jeho kopiím.
Uvedená práva lze uplatnit na všechna média, nosiče a formáty, které jsou v současnosti známé nebo budou v budoucnu vynalezeny, do té míry, do jaké to připouští rozhodné právo.
V zemích, kde se uplatňují osobnostní práva, se poskytovatel licence vzdává práva vykonávat své osobnostní právo v rozsahu, v jakém to rozhodné právo umožňuje, aby tak byl umožněn účinný výkon majetkových práv výše uvedených.
Poskytovatel licence v míře nezbytné k využívání práv udělených k dílu podle této licence udílí nabyvateli licence bezúplatná, nevýlučná práva na využití případných patentů náležejících poskytovateli licence.

3.Sdělování zdrojového kódu
Poskytovatel licence může poskytnout dílo buď v podobě zdrojového kódu, nebo jako spustitelný kód. Pokud se dílo poskytuje v podobě spustitelného kódu, poskytovatel licence navíc společně s každou kopií díla, kterou šíří nebo na ni odkazuje, poskytne strojově čitelné vyhotovení zdrojového kódu díla; může též v závěru doložky o autorských plánech odkázat na umístění, kde se po dobu, kdy poskytovatel licence šíří nebo sděluje dílo, nachází snadno a volně dostupný zdrojový kód.

4.Omezení autorských práv
Žádným ustanovením této licence nemůže být nabyvatel licence zbaven výhod z případných výjimek z výlučných práv majitelů práv k dílu nebo případného omezení těchto výlučných práv, nebo z vyčerpání uvedených práv nebo z jiných relevantních omezení vztahujících se k takovým právům.

5.Závazky nabyvatele licence
Udělení uvedených práv podléhá určitým omezením a závazkům vůči nabyvateli licence. Jedná se o tyto závazky:

Právo na označení: Nabyvatel licence zachová beze změny veškerá oznámení týkající se autorských práv, patentů či ochranných známek a veškerá oznámení odkazující na licenci a na vyloučení záruk. Kopii takových oznámení a kopii licence musí nabyvatel licence připojit ke každé kopii díla, kterou šíří nebo sděluje. Nabyvatel licence musí zajistit, aby odvozené dílo bylo opatřeno výrazným oznámením, že původní dílo bylo upraveno, a též datem úpravy.

Ustanovení o nezměnitelnosti podmínek (tzv. copyleft clause): Pokud nabyvatel licence šíří nebo sděluje kopie původních děl nebo odvozených děl, uvedené šíření nebo sdělování bude probíhat podle podmínek této licence nebo podle pozdější verze této licence, není-li původní dílo výslovně šířeno pouze pod touto verzí licence – např. označením „výlučně EUPL v. 1.2“. Nabyvatel licence (který se stává poskytovatelem licence) nemůže v souvislosti s dílem nebo odvozeným dílem nabízet nebo ukládat žádné dodatečné podmínky, které by měnily nebo omezovaly podmínky licence.

Ustanovení o slučitelnosti: Pokud nabyvatel licence šíří nebo sděluje odvozená díla nebo jejich kopie na základě jak díla, tak jiného díla, na které se vztahuje slučitelná licence, lze tak činit podle podmínek uvedené slučitelné licence. Pro účely tohoto ustanovení se „slučitelnou licencí“ rozumí licence uvedené v dodatku této licence. Jsou-li závazky nabyvatele licence podle slučitelné licence v rozporu s jeho závazky podle této licence, mají přednost závazky dle slučitelné licence.

Poskytování zdrojového kódu: Při šíření nebo sdělování kopií díla nabyvatel licence poskytne strojově čitelné znění zdrojového kódu nebo odkáže na umístění, kde po dobu, kdy nabyvatel licence pokračuje v šíření nebo sdělování díla, je uvedený zdrojový kód snadno a volně přístupný.

Právní ochrana: Touto licencí se nepovoluje použít obchodní názvy, ochranné známky pro výrobky a služby nebo názvy poskytovatele licence, s výjimkou případů, kdy tento požadavek vzniká s ohledem na přiměřené a obvyklé použití při popisu původu díla a při reprodukci obsahu doložky o autorských právech.

6.Řetězec autorství
Původní poskytovatel licence prohlašuje, že je majitelem autorských práv k původnímu dílu, jež jsou předmětem této licence, nebo že mu k nim byla udělena licence a že má pravomoc a oprávnění licenci udělit.
Každý přispěvatel prohlašuje, že je majitelem autorských práv k úpravám, kterými dílo mění, nebo že mu k nim byla udělena licence a že má pravomoc a oprávnění licenci udělit.
Kdykoli přijmete licenci, původní poskytovatel licence a následní přispěvatelé Vám udílejí licenci ke svým příspěvkům k dílu podle podmínek této licence.

7.Vyloučení záruky
Dílo se chápe jako dílo, které se stále vyvíjí a které četní přispěvatelé průběžně zdokonalují. Nejedná se o hotové dílo, a může proto obsahovat vady či chyby v programu, které se při takovémto způsobu vývoje běžně vyskytují. Z uvedeného důvodu se dílo podle licence poskytuje v podobě tak, jak je, a bez jakýchkoli záruk k dílu, včetně, mimo jiné, obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, bezchybnosti a nechybovosti, přesnosti, neporušení práv duševního vlastnictví vyjma práva autorského, jak je uvedeno v článku 6 této licence. Toto odmítnutí záruky je nedílnou součástí licence a podmínkou pro udělení jakýchkoli práv k dílu.

8.Vyloučení odpovědnosti
S výjimkou případů úmyslného pochybení nebo škod přímo způsobených fyzickým osobám nenese poskytovatel licence v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, hmotnou nebo mravní újmu či jakékoli jiné škody vyplývající z licence nebo použití díla, včetně škod způsobených ztrátou dobré pověsti, přerušením práce, poruchou nebo nesprávným fungováním počítače, ztrátou dat nebo jakýchkoli škod komerční povahy, a to i tehdy, pokud poskytovatel licence byl na možnost takové škody upozorněn. Poskytovatel licence však ponese odpovědnost podle zákonů týkajících se odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v míře, v jaké se takové zákony na dané dílo vztahují.

9.Dodatečné dohody
Při rozšiřování díla se můžete rozhodnout uzavřít dodatečné dohody, v nichž se vymezí povinnosti nebo služby v souladu s touto licencí. Pokud však na sebe vezmete závazky, můžete jednat pouze vlastním jménem a výhradně na vlastní odpovědnost, nikoli jménem původního poskytovatele licence či jakéhokoli dalšího přispěvatele, a pouze pokud souhlasíte s tím, že každého přispěvatele odškodníte, budete hájit a uchráníte před škodou nebo uplatňovanými nároky, pokud jde o jakoukoli odpovědnost vzniklou uvedenému přispěvateli v důsledku skutečnosti, že jste přijali záruku nebo dodatečnou odpovědnost.

10.Přijetí licence
S ustanoveními této licence lze vyjádřit souhlas kliknutím na ikonu „Souhlasím“ („I agree“) umístěnou pod oknem, kde je zobrazeno znění této licence, nebo vyjádřením souhlasu obdobným způsobem podle rozhodného práva. Kliknutím na uvedenou ikonu vyjadřujete zřejmý a neodvolatelný souhlas s touto licencí a veškerými jejími podmínkami.
Obdobně tuto licenci a veškeré její podmínky neodvolatelně přijímáte, pokud vykonáváte práva, která jsou Vám poskytnuta v souladu s článkem 2 této licence, např. pokud dílo užíváte, vytváříte odvozené dílo nebo dílo nebo jeho kopie šíříte nebo sdělujete.

11.Informování veřejnosti
Pokud dílo šíříte nebo sdělujete prostřednictvím elektronické komunikace (např. nabízíte stažení díla ze vzdáleného umístění), musí příslušný distribuční kanál nebo média (např. internetové stránky) uvádět alespoň takové informace určené veřejnosti, které jsou požadovány rozhodným právem ohledně poskytovatele licence, licence samotné a způsobu jejího zpřístupnění, uzavření, uchovávání a reprodukování nabyvatelem licence.

12.Zánik licence
Platnost licence a práv touto licencí udělených bez dalšího zaniká, pokud nabyvatel licence poruší jakýmkoli způsobem podmínky licence. Uvedeným zánikem není ukončena licence jakékoli osoby, která podle licence dílo obdržela od nabyvatele licence, za podmínky, že takové osoby nadále plně jednají v souladu s podmínkami licence.

13.Různé
Aniž je dotčen výše uvedený článek 9, představuje licence úplnou dohodu mezi stranami, pokud jde o dílo. Je-li podle rozhodného práva jakékoli ustanovení této licence neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní tato skutečnost platnost nebo vymahatelnost licence jako celku. Takové ustanovení se vyloží nebo podle potřeby upraví tak, aby bylo platné a vymahatelné. Evropská komise může v požadované a přiměřené míře zveřejnit další jazykové verze nebo nové verze této licence nebo aktualizované verze dodatku, aniž by omezila rozsah práv udělených licencí. Novým verzím bude při zveřejnění přiděleno jedinečné číslo verze. Všechny jazykové verze této licence schválené Evropskou komisí mají stejnou platnost. Strany mohou využít jazykové verze dle svého výběru.

14.Soudní příslušnost
Aniž jsou dotčeny zvláštní dohody mezi stranami,
— soudní spor, který by popřípadě vyplynul z výkladu této licence mezi orgány, úřady nebo agenturami Evropské unie jakožto poskytovateli licence a jakýmkoli nabyvatelem licence, se bude řídit pravomocí Soudního dvora Evropské unie, jak stanoví článek 272 Smlouvy o fungování Evropské unie,
— soudní spor, který by popřípadě vyplynul z výkladu této licence mezi jinými stranami, se bude řídit výlučnou pravomocí příslušného soudu, kde má poskytovatel licence bydliště nebo vykonává hlavní obchodní činnost.

15.Rozhodné právo
Aniž jsou dotčeny zvláštní dohody mezi stranami,
— tato licence se řídí právem toho členského státu Evropské unie, kde má poskytovatel licence své sídlo, bydliště nebo sídlo podnikání,
— pokud poskytovatel licence nemá sídlo, bydliště nebo sídlo podnikání v některém členském státě Evropské unie, řídí se tato licence belgickým právem.

Dodatek
„Slučitelnými licencemi“ podle článku 5 licence EUPL se rozumí:
— GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3
— GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3
— Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
— Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
— CeCILL v. 2.0, v. 2.1
— Mozilla Public Licence (MPL) v. 2
— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3
— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) pro díla jiná než software
— veřejná licence Evropské unie (EUPL) v. 1.1, v. 1.2
— Québec Free and Open-Source Licence – Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)
Evropská komise může tento dodatek aktualizovat, aby zahrnoval pozdější verze uvedených licencí, bez zavedení nové verze EUPL, pokud uvedené licence zajišťují práva udělená článkem 2 této licence a chrání zdrojový kód, který je jejím předmětem, před výhradním přivlastněním.
Všechny ostatní změny nebo doplnění k tomuto dodatku vyžadují novou verzi EUPL.


 English

EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE v. 1.2
EUPL © the European Union 2007, 2016

This European Union Public Licence (the ‘EUPL’) applies to the Work (as defined below) which is provided under the
terms of this Licence. Any use of the Work, other than as authorised under this Licence is prohibited (to the extent such
use is covered by a right of the copyright holder of the Work).
The Work is provided under the terms of this Licence when the Licensor (as defined below) has placed the following
notice immediately following the copyright notice for the Work:
             Licensed under the EUPL
or has expressed by any other means his willingness to license under the EUPL.

1.Definitions
In this Licence, the following terms have the following meaning:
— ‘The Licence’:this Licence.
— ‘The Original Work’:the work or software distributed or communicated by the Licensor under this Licence, available
as Source Code and also as Executable Code as the case may be.
— ‘Derivative Works’:the works or software that could be created by the Licensee, based upon the Original Work or
modifications thereof. This Licence does not define the extent of modification or dependence on the Original Work
required in order to classify a work as a Derivative Work; this extent is determined by copyright law applicable in
the country mentioned in Article 15.
— ‘The Work’:the Original Work or its Derivative Works.
— ‘The Source Code’:the human-readable form of the Work which is the most convenient for people to study and
modify.
— ‘The Executable Code’:any code which has generally been compiled and which is meant to be interpreted by
a computer as a program.
— ‘The Licensor’:the natural or legal person that distributes or communicates the Work under the Licence.
— ‘Contributor(s)’:any natural or legal person who modifies the Work under the Licence, or otherwise contributes to
the creation of a Derivative Work.
— ‘The Licensee’ or ‘You’:any natural or legal person who makes any usage of the Work under the terms of the
Licence.
— ‘Distribution’ or ‘Communication’:any act of selling, giving, lending, renting, distributing, communicating,
transmitting, or otherwise making available, online or offline, copies of the Work or providing access to its essential
functionalities at the disposal of any other natural or legal person.

2.Scope of the rights granted by the Licence
The Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, sublicensable licence to do the following, for
the duration of copyright vested in the Original Work:
— use the Work in any circumstance and for all usage,
— reproduce the Work,
— modify the Work, and make Derivative Works based upon the Work,
— communicate to the public, including the right to make available or display the Work or copies thereof to the public
and perform publicly, as the case may be, the Work,
— distribute the Work or copies thereof,
— lend and rent the Work or copies thereof,
— sublicense rights in the Work or copies thereof.
Those rights can be exercised on any media, supports and formats, whether now known or later invented, as far as the
applicable law permits so.
In the countries where moral rights apply, the Licensor waives his right to exercise his moral right to the extent allowed
by law in order to make effective the licence of the economic rights here above listed.
The Licensor grants to the Licensee royalty-free, non-exclusive usage rights to any patents held by the Licensor, to the
extent necessary to make use of the rights granted on the Work under this Licence.

3.Communication of the Source Code
The Licensor may provide the Work either in its Source Code form, or as Executable Code. If the Work is provided as
Executable Code, the Licensor provides in addition a machine-readable copy of the Source Code of the Work along with
each copy of the Work that the Licensor distributes or indicates, in a notice following the copyright notice attached to
the Work, a repository where the Source Code is easily and freely accessible for as long as the Licensor continues to
distribute or communicate the Work.

4.Limitations on copyright
Nothing in this Licence is intended to deprive the Licensee of the benefits from any exception or limitation to the
exclusive rights of the rights owners in the Work, of the exhaustion of those rights or of other applicable limitations
thereto.

5.Obligations of the Licensee
The grant of the rights mentioned above is subject to some restrictions and obligations imposed on the Licensee. Those
obligations are the following:

Attribution right: The Licensee shall keep intact all copyright, patent or trademarks notices and all notices that refer to
the Licence and to the disclaimer of warranties. The Licensee must include a copy of such notices and a copy of the
Licence with every copy of the Work he/she distributes or communicates. The Licensee must cause any Derivative Work
to carry prominent notices stating that the Work has been modified and the date of modification.

Copyleft clause: If the Licensee distributes or communicates copies of the Original Works or Derivative Works, this
Distribution or Communication will be done under the terms of this Licence or of a later version of this Licence unless
the Original Work is expressly distributed only under this version of the Licence — for example by communicating
‘EUPL v. 1.2 only’. The Licensee (becoming Licensor) cannot offer or impose any additional terms or conditions on the
Work or Derivative Work that alter or restrict the terms of the Licence.

Compatibility clause: If the Licensee Distributes or Communicates Derivative Works or copies thereof based upon both
the Work and another work licensed under a Compatible Licence, this Distribution or Communication can be done
under the terms of this Compatible Licence. For the sake of this clause, ‘Compatible Licence’ refers to the licences listed
in the appendix attached to this Licence. Should the Licensee's obligations under the Compatible Licence conflict with
his/her obligations under this Licence, the obligations of the Compatible Licence shall prevail.

Provision of Source Code: When distributing or communicating copies of the Work, the Licensee will provide
a machine-readable copy of the Source Code or indicate a repository where this Source will be easily and freely available
for as long as the Licensee continues to distribute or communicate the Work.
Legal Protection: This Licence does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or names
of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the copyright notice.

6.Chain of Authorship
The original Licensor warrants that the copyright in the Original Work granted hereunder is owned by him/her or
licensed to him/her and that he/she has the power and authority to grant the Licence.
Each Contributor warrants that the copyright in the modifications he/she brings to the Work are owned by him/her or
licensed to him/her and that he/she has the power and authority to grant the Licence.
Each time You accept the Licence, the original Licensor and subsequent Contributors grant You a licence to their contributions
to the Work, under the terms of this Licence.

7.Disclaimer of Warranty
The Work is a work in progress, which is continuously improved by numerous Contributors. It is not a finished work
and may therefore contain defects or ‘bugs’ inherent to this type of development.
For the above reason, the Work is provided under the Licence on an ‘as is’ basis and without warranties of any kind
concerning the Work, including without limitation merchantability, fitness for a particular purpose, absence of defects or
errors, accuracy, non-infringement of intellectual property rights other than copyright as stated in Article 6 of this
Licence.
This disclaimer of warranty is an essential part of the Licence and a condition for the grant of any rights to the Work.

8.Disclaimer of Liability
Except in the cases of wilful misconduct or damages directly caused to natural persons, the Licensor will in no event be
liable for any direct or indirect, material or moral, damages of any kind, arising out of the Licence or of the use of the
Work, including without limitation, damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, loss
of data or any commercial damage, even if the Licensor has been advised of the possibility of such damage. However,
the Licensor will be liable under statutory product liability laws as far such laws apply to the Work.

9.Additional agreements
While distributing the Work, You may choose to conclude an additional agreement, defining obligations or services
consistent with this Licence. However, if accepting obligations, You may act only on your own behalf and on your sole
responsibility, not on behalf of the original Licensor or any other Contributor, and only if You agree to indemnify,
defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against such Contributor by
the fact You have accepted any warranty or additional liability.

10.Acceptance of the Licence
The provisions of this Licence can be accepted by clicking on an icon ‘I agree’ placed under the bottom of a window
displaying the text of this Licence or by affirming consent in any other similar way, in accordance with the rules of
applicable law. Clicking on that icon indicates your clear and irrevocable acceptance of this Licence and all of its terms
and conditions.
Similarly, you irrevocably accept this Licence and all of its terms and conditions by exercising any rights granted to You
by Article 2 of this Licence, such as the use of the Work, the creation by You of a Derivative Work or the Distribution
or Communication by You of the Work or copies thereof.

11.Information to the public
In case of any Distribution or Communication of the Work by means of electronic communication by You (for example,
by offering to download the Work from a remote location) the distribution channel or media (for example, a website)
must at least provide to the public the information requested by the applicable law regarding the Licensor, the Licence
and the way it may be accessible, concluded, stored and reproduced by the Licensee.

12.Termination of the Licence
The Licence and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by the Licensee of the terms
of the Licence.
Such a termination will not terminate the licences of any person who has received the Work from the Licensee under
the Licence, provided such persons remain in full compliance with the Licence.

13.Miscellaneous
Without prejudice of Article 9 above, the Licence represents the complete agreement between the Parties as to the
Work.
If any provision of the Licence is invalid or unenforceable under applicable law, this will not affect the validity or
enforceability of the Licence as a whole. Such provision will be construed or reformed so as necessary to make it valid
and enforceable.
The European Commission may publish other linguistic versions or new versions of this Licence or updated versions of
the Appendix, so far this is required and reasonable, without reducing the scope of the rights granted by the Licence.
New versions of the Licence will be published with a unique version number.
All linguistic versions of this Licence, approved by the European Commission, have identical value. Parties can take
advantage of the linguistic version of their choice.

14.Jurisdiction
Without prejudice to specific agreement between parties,
— any litigation resulting from the interpretation of this License, arising between the European Union institutions,
bodies, offices or agencies, as a Licensor, and any Licensee, will be subject to the jurisdiction of the Court of Justice
of the European Union, as laid down in article 272 of the Treaty on the Functioning of the European Union,
— any litigation arising between other parties and resulting from the interpretation of this License, will be subject to
the exclusive jurisdiction of the competent court where the Licensor resides or conducts its primary business.

15.Applicable Law
Without prejudice to specific agreement between parties,
— this Licence shall be governed by the law of the European Union Member State where the Licensor has his seat,
resides or has his registered office,
— this licence shall be governed by Belgian law if the Licensor has no seat, residence or registered office inside
a European Union Member State.


                             Appendix

‘Compatible Licences’ according to Article 5 EUPL are:
— GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3
— GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3
— Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
— Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
— CeCILL v. 2.0, v. 2.1
— Mozilla Public Licence (MPL) v. 2
— GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3
— Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) for works other than software
— European Union Public Licence (EUPL) v. 1.1, v. 1.2
— Québec Free and Open-Source Licence — Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+).

The European Commission may update this Appendix to later versions of the above licences without producing
a new version of the EUPL, as long as they provide the rights granted in Article 2 of this Licence and protect the
covered Source Code from exclusive appropriation.
All other changes or additions to this Appendix require the production of a new EUPL version.