Commit 09e9df38 authored by Šimon Trusina's avatar Šimon Trusina
Browse files

doplneni URL a vypusteni usneseni v dalsim postupu

parent 81c68a4f
......@@ -591,14 +591,12 @@ Pokud odůvodnění nevhodnosti úkonu k digitalizaci nebylo dostatečné, není
> **Údaje uvedené v kapitole jsou podmíněné úplností katalogu služeb.**
# Další postup
Pokud je autorem vládou schváleného plánu digitalizace předkladatel, má ohlašovatel povinnost plán zanést do AIS RPP Působnostní. Stejně tak je nutné opravit nebo doplnit neúplné podklady – tj. vyřešit jednotlivé položky z přílohy č. 1. Termín na splnění obou úkolů je třicet dnů (usnesení III-2-c).
Pokud je autorem vládou schváleného plánu digitalizace předkladatel, má ohlašovatel povinnost plán zanést do AIS RPP Působnostní. Stejně tak je nutné opravit nebo doplnit neúplné podklady – tj. vyřešit jednotlivé položky z přílohy č. 1. Termín na splnění obou úkolů je třicet dnů.
Jednotlivé rezorty mají postupovat dle vládou schváleného harmonogramu – tj. pokračovat v digitalizačních aktivitách nebo je zahájit (usnesení III-2-a).
Jednotlivé rezorty mají postupovat dle vládou schváleného harmonogramu – tj. pokračovat v digitalizačních aktivitách nebo je zahájit.
Plán digitalizace za jednotlivé rezorty musí mít svůj obraz v Katalogu záměrů Digitálního Česka. V případě, že zatím takový záměr evidován není, je nutné záměr vytvořit. Pokud již záměr existuje, je nutné jej provázat s harmonogramem digitalizace – tj. specifikovat, jaké služby a jakým způsobem budou digitalizovány. Katalog záměrů Digitálního Česka je nutné v souladu s Metodikou programu Digitální Česko průběžně aktualizovat. V rámci editace záměrů se také vyplňuje postup projektu (záměru) a finanční rozvaha (usnesení III-2-d).
Plán digitalizace za jednotlivé rezorty musí mít svůj obraz v [Katalogu záměrů Digitálního Česka](https://www.digitalnicesko.cz/katalog/). V případě, že zatím takový záměr evidován není, je nutné záměr vytvořit. Pokud již záměr existuje, je nutné jej provázat s harmonogramem digitalizace – tj. specifikovat, jaké služby, činnosti a informační systémy budou prostřednictvím záměru digitalizovány. Katalog záměrů Digitálního Česka je nutné v souladu s [Metodikou programu Digitální Česko](https://www.digitalnicesko.cz/koncepcni-materialy/) průběžně aktualizovat. V rámci editace záměrů se také vyplňuje postup projektu (záměru) a finanční rozvaha.
Pro příští aktualizaci materiálu (plánovanou na březen 2023) se počítá s kontrolou postupu dle schváleného harmonogramu a dále s dořešením plánu digitalizace agend, které zatím neměly hotový katalog služeb veřejné správy, nebo nedodaly podklady pro harmonogram digitalizace, ani odůvodnění, proč nemohou pro úkony vykonávané klientem splňovat ideální dostupnost digitálních úkonů (usnesení III-2-b). Termín byl upraven, aby existovala logická návaznost: 1) vytvoření plánu digitalizace, 2) vytvoření/aktualizace záměru Digitálního Česka, 3) zohlednění požadavků při návrhu rozpočtu.
V bodě II usnesení dochází ke zpřesnění požadavku na evidenci tzv. interních služeb v katalogu služeb VS. Požadavek se konkretizuje na vyplnění záložky „Údaje“ v AIS RPP Působnostní pro všechny agendy ohlašovatele. Výsledkem bude inventarizace údajů, které jednotlivé agendy používají, takže následně je možné optimalizovat poptávané údaje od klientů VS (místo jejich vyplňování by se měly načítat z příslušné agendy, respektive jejího informačního systému) a prioritizovat připojování jednotlivých agendových informačních systémů na tzv. eGSB podle poptávky.
Pro příští aktualizaci materiálu (plánovanou na březen 2023) se počítá s kontrolou postupu dle schváleného harmonogramu a dále s dořešením plánu digitalizace agend, které zatím neměly hotový katalog služeb veřejné správy, nebo nedodaly podklady pro harmonogram digitalizace, ani odůvodnění, proč nemohou pro úkony vykonávané klientem splňovat ideální dostupnost digitálních úkonů. Termín byl upraven, aby existovala logická návaznost: 1) vytvoření plánu digitalizace, 2) vytvoření/aktualizace záměru Digitálního Česka, 3) zohlednění požadavků při návrhu rozpočtu.
Údaje evidované o službách a úkonech představují (s výjimkou plánu digitalizace) referenční data, takže je povinností jednotlivých úřadů je udržovat aktuální a změny v dostatečném předstihu promítat do ohlášení agendy.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment