Commit 6258ee2f authored by Ondřej Ezr's avatar Ondřej Ezr
Browse files

Update texting

parent 6f59b01e
Pipeline #30 passed with stage
in 36 seconds
......@@ -50,7 +50,7 @@ DEPENDENCIES
tzinfo-data
RUBY VERSION
ruby 2.6.3p62
ruby 2.5.7p206
BUNDLED WITH
1.17.2
# Informace a pokyny pro orgány veřejné moci
Jak budovat a spravovat služby. Informace a pokyny pro orgány veřejné moci českého eGovermnentu. Toto repo je inspirována, a půjčuje si ze stránky [Technické pokyny GDS][gds-way].
Jak budovat a spravovat služby. Informace a pokyny pro orgány veřejné moci českého eGovermnentu. Tento repozitář je inspirován, a půjčuje si ze stránky z [Technických pokynů GDS][gds-way].
Stránka je vytvořena za použití [Jekyllu][Jekyll], a hostována za použití [GitHub Pages][GitHub Pages]. Používá HTML, SCSS, JavaScript, a obrázky z [GDS's Tech Docs
Template][tech-docs-template]. Stránka je přetvořena, aby fungovala s Jekyllem, namísto [Middlemana][Middleman].
Stránka je vytvořena za použití [Jekyllu][Jekyll], a hostována za použití [GitLab Pages][GitLab Pages]. Používá HTML, SCSS, JavaScript, a obrázky z [GDS's Tech Docs
Template][tech-docs-template]. Stránka je přetvořena, aby fungovala s nástrojem Jekyll, namísto nástroje [Middleman][Middleman].
[gds-way]: https://github.com/alphagov/gds-way
[Jekyll]: https://jekyllrb.com
[GitHub Pages]: https://pages.github.com
[GitHub Pages]: https://about.gitlab.com/product/pages/
[tech-docs-template]: https://github.com/alphagov/tech-docs-template
[Middleman]: https://middlemanapp.com
## Jak začít
Nainstalujte Ruby a [Bundler][bundler], nejlépe přes [Ruby version
Nainstalujte Ruby a [Bundler][bundler], nejjednodušeji přes [Ruby version
manager][rvm].
[rvm]: https://www.ruby-lang.org/en/documentation/installation/#managers
[bundler]: http://bundler.io/
Jakmile máte Ruby a Bundler nastaveny, nainstalujte do této složky dependence pomocí:
Jakmile máte Ruby a Bundler nastaveny, nainstalujte v této složce závislosti pomocí:
```bash
bundle install
......
<footer class="footer">
<div class="footer__left">
<p class="footer__link">
<a href="https://www.code.gov.cz">Domovská stránka code.gov.cz</a>
<a href="https://code.gov.cz">Domovská stránka code.gov.cz</a>
</p>
</div>
<div class="footer__right">
<p class="footer__link">
<a href="https://code.gov.cz/gov-cz/about/issues">Issueboard na GitLabu</a>
</p>
</div>
</div>
</footer>
......@@ -4,7 +4,7 @@ layout: default
# Informace a pokyny pro orgány veřejné moci českého eGovernmentu
TODO popis
Tento manuál má pomoci orgánům veřejné moci českého eGovernmentu s tvorbou digitálních služeb a slouží ke sdílení zkušeností mezi nimi.
## Životní cyklus softwarové zakázky
......@@ -95,4 +95,4 @@ TODO popis
- Nábor
- Jednotliví členové týmu
- Popisy prací
- Práce s dodavatelem
\ No newline at end of file
- Práce s dodavatelem
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment